ساک دستی کاغذی

ویژگی ساک دستی کاغذی کد 15

همه ساک دستی های کاغذی، برای هدیه و یا تبلیغات بسیار پرکاربرد هستند. ساک دستی کاغذی با کد شناسه 15 که تنها تفاوت آن با دیگر ساک دستی های کاغذی ، ابعاد آن میباشد در ادامه نگاهی به سایز و ابعاد این ساک دستی خواهیم داشت.

بررسی ابعاد ساک دستی کد 15

هر ساک دستی از سه قست اصلی برای در نظرگرفتن سایز تشکیل شده است ، کاست ، ارتفاع و عرض، کاست ساک دستی که قسمت زیرین آن را تشکیل میدهد در واقع اندازه کف یک ساک دستی را به شما میدهد. ارتفاع که میزان بلندی یک ساک دستی را نشان میدهد که هرچه ارتفاع یک ساک دستی بلند تر باشد ، دیواره های ساک دستی بلندتر هستند. قسمت دیگر که عرض ساک دستی میباشد ، اندازه آن در سایز ساک دستی بسیار مهم میباشد ، هرچه ساک دستی عریضتر باشد ، با توجه به اندازه کاست، میتوان آن را بزرگتر دانست. در جدول زیر سایز ساک دستی با کد قالب 15 ، بر حسب سانتی متر نشان داده شده است ، که با توجه به این ابعاد میتوانید قالب موردنظر را انتخاب کنید.